Tài liệu

Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Thuộc tính nội dung Tải xuống Mục lục của văn bản

Nghị định 80/2016 / NĐ-CP – Thanh toán không dùng tiền mặt

 • Tóm tắt Nghị định số 80/2016 / NĐ-CP
 • Nội dung Nghị định 80/2016 / NĐ-CP

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
  • Điều 2. Hiệu lực
  • Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2016 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012 / NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán. , dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán. Nghị định 80/2016 / NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2016.

 • Công văn 5806 / TCT-KK về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
 • Thông tư 19/2016 / TT-NHNN Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
 • Quyết định 1013 / QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tóm tắt Nghị định số 80/2016 / NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2016 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 102/2012 / NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ thanh toán, trung tâm thanh toán, đồng thời thanh toán, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trung gian dịch vụ thanh toán,…

Theo đó, Nghị định số 80/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2012 / NĐ-CP một số điểm sau:

– Thời hạn tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo Nghị định 80 như sau:

 • Tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử.

Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung các điều khoản: Chủ tài khoản thanh toán; phương tiện thanh toán bất hợp pháp; phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được sử dụng trong giao dịch thanh toán; dịch vụ ví điện tử.

– Về đối tượng mở tài khoản, Nghị định 80 / NĐ-CP sửa đổi như sau:

 • Cá nhân mở tài khoản thanh toán phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 • Người chưa đủ 15 tuổi, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó nhận thức, điều khiển hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. pháp luật.

– Theo Nghị định 80/2016, các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản vãng lai của khách hàng, bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ.

– Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót trong việc chuyển tiền. Nghị định 80 năm 2016 bổ sung quy định số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền nhầm lẫn, sai sót.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ thanh toán có một số nội dung sửa đổi như sau:

 • Hồ sơ nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ đầu mối thực hiện Đề án cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ và hoạt động của tổ chức (bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo Điều lệ doanh nghiệp). xuất trình bản chính để đối chiếu).

Nghị định 80/2016 / NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2016.

Nội dung Nghị định 80/2016 / NĐ-CP

CHÍNH QUYỀN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 80/2016 / NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

ÁN LỆNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2012 / NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ Thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công cụ chuyển nhượng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012 / NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 4 như sau:

“4. Nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán là:

a) Tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán;

b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử.

5. Chủ tài khoản thanh toán (sau đây viết tắt là chủ tài khoản) là cá nhân đứng tên mở tài khoản hoặc tổ chức đứng tên mở tài khoản đối với tài khoản của tổ chức.

6. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. .

7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng tài khoản định danh điện tử do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo trên vật mang thông tin (như chíp điện tử, sim điện thoại di động…). điện thoại di động, máy vi tính,…), cho phép lưu trữ một lượng tiền được bảo đảm bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng sang tài khoản thanh toán có bảo đảm. thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1: 1. “

2. Bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau:

“6. Phát hành, cung cấp và sử dụng các phương tiện thanh toán bất hợp pháp.”

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khoản 4 Điều 55 của Luật Ngân sách nhà nước và các Điều 101, 109, 114, d khoản 4 Điều 118, Điều 121 Luật các tổ chức tín dụng ”.

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Người mở tài khoản thanh toán với tư cách cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự; người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự , người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. “

5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 12 như sau:

b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có sự nhầm lẫn, nhầm lẫn trong việc chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, nhầm lẫn.

6. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 12.

7. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau:

“3. Các dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm: Dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ.”

8. Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b, đ, e, g, h Khoản 2 Điều 15 như sau:

“a) Có Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

b) Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt phù hợp với quy định về thẩm quyền đầu tư tại Điều lệ của tổ chức, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau: Quy trình nghiệp vụ kỹ thuật của dịch vụ đề nghị cấp giấy phép; cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình, thủ tục giải quyết yêu cầu truy tìm, khiếu nại, tranh chấp; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quá trình cung cấp dịch vụ;

đ) Điều kiện kỹ thuật: Có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Hệ thống kỹ thuật dự phòng được xây dựng độc lập với hệ thống chính nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn, liên tục khi hệ thống chính gặp sự cố và tuân thủ các quy định khác về bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công cộng. công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

e) Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ phải có tổ chức quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan;

g) Đối với dịch vụ hỗ trợ thanh toán cho khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải kết nối với tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển mạch và bù trừ tài chính. được Ngân hàng Nhà nước cấp phép điện tử để thực hiện chuyển đổi, bù trừ nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của tổ chức;

h) Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải có hệ thống thông tin kế toán quản trị, bảo đảm theo dõi riêng biệt vốn, tài sản và xác định kết quả. kết quả của việc cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. “

9. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 15 như sau:

“3. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trừ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

4. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi cung cấp dịch vụ Ví điện tử phải chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước ”.

10. Sửa đổi điểm đ và e khoản 2 Điều 16 như sau:

“đ) Hồ sơ nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc). ), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán;

e) Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ và hoạt động của tổ chức (bản sao có chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao). bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định. . đây./.

Người nhận: TM. CHÍNH QUYỀN
THỦ TƯỚNG
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng thư ký;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (3).
Nguyễn Xuân Phúc

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button