Tài liệu

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2022

Tải xuống Bản in

Cách tính giờ làm thêm của giáo viên?

 • 1. Cơ sở pháp lý mới nhất để tính tiền làm thêm giờ 2022
 • 2. Nguyên tắc tính lương làm thêm giờ
 • 3. Một số câu hỏi liên quan đến cách tính lương làm thêm giờ

Việc dạy thêm giờ của giáo viên ngày càng phổ biến. Do trong quá trình giảng dạy thường xuyên thiếu giáo viên dẫn đến tình trạng giáo viên chủ nhiệm phải kiêm nhiệm nhiều bộ môn. Vậy nguyên tắc tính lương làm thêm giờ mới nhất năm 2022 là gì? Bài viết này Galaxystore.vn sẽ chia sẻ cùng bạn.

1. Cơ sở pháp lý mới nhất để tính tiền làm thêm giờ 2022

 • Thông tư số 28/2009 / TT-BGDĐT
 • Thông tư liên tịch số 07/2013 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
 • Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP

2. Nguyên tắc tính lương làm thêm giờ

 • Tiền lương tháng làm căn cứ tính lương dạy thêm giờ của giáo viên, bao gồm: lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
 • Định mức giờ dạy / năm của giáo viên mầm non; định mức tiết dạy / năm học đối với giáo viên trung học phổ thông; định mức giờ dạy / năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ dạy / năm học của giáo viên, người dạy nghề; định mức giờ dạy / năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi là định mức giờ dạy / năm.
 • Năm học quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 năm sau.
 • Đối với giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, trình độ nghề thì áp dụng định mức giờ dạy / năm học quy định cho cấp học, trình độ nghề cao nhất mà giáo viên trực tiếp tham gia. giảng dạy theo sự phân công của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
 • Việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch này căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ hàng tháng hoặc hàng quý. Phù hợp.
 • Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, bộ môn thiếu số lượng giáo viên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị, bộ môn không thiếu giáo viên chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có giáo viên nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hoặc đang học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn thanh tra. thanh tra, kiểm tra, tham gia các công việc khác (sau đây gọi chung là làm nhiệm vụ khác) được cấp có thẩm quyền giao hoặc điều động thì phải bố trí giáo viên khác dạy thay.
 • Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc điều động của cấp có thẩm quyền.
 • Số giờ làm thêm được tính tiền làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không được vượt quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, về cơ bản, việc dạy thêm ngoài giờ cần phải được sự đồng ý và được biết của cơ quan cấp trên. Các cơ sở công lập được trả tiền dạy thêm giờ phải được sự đồng ý của cấp trên, vì vậy việc dạy thêm giờ phải có lý do minh bạch và cần thiết. Để tránh việc lợi dụng việc dạy thêm để có thêm lương.

Khi giáo viên dạy thêm giờ vì những lý do chính đáng như thiếu giáo viên, giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc giáo viên phải đi học tập, bồi dưỡng theo quy định thì giáo viên dạy tại thời điểm đó được trả lương dạy thêm giờ. Điều này cũng cho thấy nếu thiếu giáo viên thì phải bổ sung đủ giáo viên để tất cả giáo viên đều dạy trong định mức chuẩn.

3. Một số câu hỏi liên quan đến cách tính lương làm thêm giờ

Câu hỏi 1

Mỗi tuần, tôi trực tiếp dạy 18 tiết, cộng với 10 tiết kiêm nhiệm (6 tiết cho lớp trưởng, 3 giờ cho tổ trưởng chuyên môn, 3 giờ cho quản lý lớp học) với tổng số giờ là 28 giờ / tuần (nhiều hơn 9 giờ so với định mức lao động của giáo viên THCS).

Xin hỏi trường hợp của tôi có được tính tiền dạy thêm giờ không?

Câu trả lời:

Khoản 1, Điều 6 quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009 / TT-BGDĐT)

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc tiết thực hành mà mỗi giáo viên phải dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức đối với giáo viên tiểu học là 23 giờ, giáo viên trung học cơ sở là 19 giờ, giáo viên trung học phổ thông là 17 giờ;

2. Định mức giáo viên dạy trường trung học phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở và 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức giờ dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học là 21 tiết, cấp trung học cơ sở là 17 tiết;

Định mức giờ dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 giờ đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 giờ đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên là Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, trường cấp I dạy 2 tiết / tuần, trường cấp II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường cấp III dạy 1/2 số giờ dạy của giáo viên. các thành viên cùng khối lớp. Việc xếp loại trường THPT theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, tại khoản 6,7,8 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở những đơn vị, bộ môn thiếu số lượng giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị, bộ môn không thiếu giáo viên chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có giáo viên nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hoặc đang học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn thanh tra. thanh tra, kiểm tra, tham gia các công việc khác (sau đây gọi chung là làm nhiệm vụ khác) được cấp có thẩm quyền giao hoặc điều động thì phải bố trí giáo viên khác dạy thay.

7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc điều động của cấp có thẩm quyền.

8. Số giờ làm thêm được tính tiền làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không được vượt quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.

Vì thế, Nếu trường hợp của bạn phù hợp với hướng dẫn tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì bạn sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ theo quy định hiện hành. Cách tính tiền làm thêm giờ được áp dụng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Câu hỏi 2

Không biết cách tính lương dạy thêm giờ của các trường THPT có giống giáo viên mầm non không?

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 07/2013-TTLT-BGDĐT-BNV-BTC:

1. Công thức tính lương làm thêm giờ:

a) Tiền lương dạy thêm / năm học = số giờ dạy thêm / năm học x Tiền lương dạy thêm cho 01 giờ;

b) Tiền lương dạy thêm 1 giờ = Tiền lương dạy thêm 1 giờ x 150%;

c) Lương 01 giờ dạy:

– Đối với giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Lương 1 giờ dạy

=

Tổng lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần đã dành để dạy (dạy trẻ)

Giờ dạy / năm

52 tuần

Trong đó định mức giờ dạy / năm của giáo viên mầm non là Số giờ dạy trẻ 2 tiết / ngày) x (Số ngày làm việc / tuần) x (Số tuần dạy trẻ / năm học)

Như vậy, cách tính lương dạy thêm của các trường phổ thông cũng tương tự như giáo viên mầm non là số giờ dạy thêm chia cho năm học rồi nhân với số tiền trong một giờ dạy thêm.

Câu hỏi 3

Trường tôi có hai giáo viên Thể dục. Một giáo viên hiện đang nghỉ thai sản. Tôi được Hiệu trưởng thông báo, đầu năm học 2020-2021 tôi sẽ nghỉ bù số tiết của giáo viên đó. Tôi có bị tính phí làm thêm giờ không?

Câu trả lời:

Giáo viên các cấp học trong danh sách được duyệt xếp lương và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thì thực hiện dạy thêm giờ khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch. 07/2013 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC được thanh toán tiền dạy thêm giờ:

 • Được xếp lương theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ công việc khác;
 • Những đơn vị hoặc bộ môn thiếu giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không thiếu thì chỉ khi có giáo viên nghỉ ốm đau, thai sản, đi học tập, bồi dưỡng … được cấp có thẩm quyền phân công, điều động;
 • Số giờ dạy thêm được trả tiền làm thêm giờ không được vượt quá số giờ dạy thêm theo quy định.

Như vậy, giáo viên đáp ứng các điều kiện trên mà làm thêm giờ thì được trả tiền làm thêm giờ.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Cách tính lương giáo viên dạy thêm giờ, Quy định mới nhất về lương giáo viên dạy thêm giờ từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Galaxystore. Vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button