Tài liệu

Quyết định 2904/QĐ-BGDĐT Đính chính Phụ lục 1 và 2 của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Ngày 07/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2904 / QĐ-BGDĐT về việc đính chính Phụ lục 1 và Phụ lục 2. ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Theo đó, ở dòng thứ 7, mục 1. Các môn học và hoạt động giáo dục (trang 4), Phụ lục 1 Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT môn “Tin học và Công nghệ”. Nay bỏ cụm từ trên đi và sửa lại như sau: Chia dòng thứ 7 thành 2 dòng, ở mỗi dòng tương ứng với cột “Các môn học và hoạt động giáo dục” lần lượt ghi: “Tin học và Công nghệ” và “Tin học và Công nghệ ( Công nghệ) ”…. Vậy sau đây là nội dung Quyết định 2904 / QĐ-BGDĐT, mời các bạn tải tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2904 / QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button